Säännöt

Yhdistyksen säännöt
Kaakkois-Suomen vihreät ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen vihreät ry. Sen kotipaikka on Kouvola ja toimialue Kaakkois-Suomen vaalipiiri; Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnat. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton sääntöjen mukaisena piirijärjestönä toimialueellaan. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Piirijärjestön tarkoituksena on

 • edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta;

 • toimia puolueen paikallisyhdistysten yhteistyöelimenä toimialueellaan;

 • tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta toimialueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö

 • asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaat puolueen listalle toimialueellaan,

 • vastaa puolueen eduskuntavaalikampanjasta toimialueellaan,

 • nimeää puolueen ehdokkaat vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin,

 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja koordinoi niiden yhteistyötä,

 • vastaa tiedonkulusta jäsenyhdistystensä ja puolueen välillä sekä piirijärjestön sisällä,

 • tekee aloitteita ja kannanottoja,

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

 • järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä

 • järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • päättää luottamushenkilömaksun perimisestä vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai

 • vastaaviin luottamustehtäviin valituilta;

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;

 • järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä

 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Jäsenet

Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella toimiva rekisteröity yhdistys,

 • jonka jäsenet ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa,

 • joka haluaa osallistua puolueen ja piirijärjestön toimintaan,

 • joka hyväksyy puolueen ja piirijärjestön tarkoituksen ja säännöt ja

 • joka on hyväksytty puolueen jäseneksi.

Piirijärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta piirihallituksen kokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirijärjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Piirijärjestön kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsenyhdistys

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on piirijärjestöön liittymällä sitoutunut tai

 • on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piirijärjestöä tai puoluetta tai

 • ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyhdistys, joka on erotettu puolueesta, on erotettava myös piirijärjestöstä.

5 § Jäsenmaksu

Piirijärjestö perii jäsenyhdistyksiltään vuotuista jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää piirijärjestön syyskokous.

6 § Piirihallitus

Piirijärjestön asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta yhdeksään muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen koosta päättää piirijärjestön syyskokous.

Piirihallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Sama henkilö voi toimia piirihallituksen varsinaisena jäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta sama henkilö on toiminut hallituksen jäsenenä, hänet voidaan valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään kolme täyttä toimikautta peräkkäin.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt. Piirihallitus voi asettaa työryhmiä ja muita toimielimiä yhdistyksen toiminnan eri alueiden edistämistä varten.

Piirihallitus päättää talousarvion puitteissa myös piirijärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työehdoistaan.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Piirijärjestön nimen kirjoittaminen ja tilin käyttöoikeus

Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä taikka puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen tiliä on oikeutettu käyttämään taloudenhoitaja, sekä hallituksen päättämällä tavalla muut toimihenkilöt.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen piirijärjestön kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta piirihallitukselle.

9 § Piirijärjestön kokoukset

Piirijärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Piirijärjestön kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa piirihallituksen määräämänä päivänä.

Piirijärjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun piirijärjestön kokous niin päättää tai kun piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) piirijärjestön jäsenyhdistystä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Piirijärjestön kokousten koollekutsuminen

Piirijärjestön kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 § Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa

Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:

 • yhdistyksellä, jolla on 1 – 15 jäsentä, on yksi ääni

 • yhdistyksellä, jolla on 16 – 30 jäsentä, on 2 ääntä

tästä eteenpäin yhdistysjäsen saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 30 henkilöjäsentään kohden. Viisi ääntä on suurin mahdollinen määrä yhdellä jäsenyhdistyksellä.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.

Jäsenyhdistyksen on annettava valtakirja edustajistaan yhdistykselle ennen kokouksen alkua. Valtakirja voi koskea joko vain yhtä kokousta tai kaikkia vuoden kokouksia, valtakirjassa on oltava tästä maininta.

12 § Päätöksenteko piirijärjestön kokouksessa

Piirijärjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä vain yksi paikka.

Hallituksen muut jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla ehdokasparien välillä; ehdokaspari koostuu aina ehdokkaasta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja ehdokkaasta hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä useita paikkoja. Jos vaalissa ei valita henkilökohtaisia varajäseniä, suoritetaan vaali ehdokasparien sijasta yksittäisten ehdokkaiden välillä.

Suhteellinen vaali toteutetaan seuraavasti:

 1. Äänestäjä merkitsee vaalilippuunsa enintään niin monta ehdokasta tai ehdokasparia kuin on täytettäviä paikkoja;

 2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas tai ehdokaspari saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;

 3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden tai ehdokasparien saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

13 § Piirijärjestön kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavissa puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös piirijärjestön kokouksessa:

 • ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleihin siltä osin kuin ehdokasasettelua ei päätetä puolueen sääntöjen mukaisessa jäsenäänestyksessä,

 • piirijärjestön äänivaltaisten edustajien valitseminen puolueen puoluekokoukseen sekä

 • ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin kuten puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri.

Piirijärjestön kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa piirihallitukselle.

14 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 2. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 3. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.

 4. Kuullaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien kertomus tileistä ja hallinnosta.

 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja vahvistetaan tilinpäätös.

 6. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 2. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 3. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet

 4. Valitaan yhdistykselle yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle.

 5. Käsitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

 6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.

 7. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirijärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja piirijärjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta on tehtävä piirijärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa joiden väli on yksi kuukausi.

Piirijärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat puolueen käytettäväksi piirijärjestön tarkoituksen edistämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 • Puhe valtuustossa, aiheena talousarvio 2016. marraskuu 17, 2015
  Kotkan kaupungin talousarvio vuodelle 2016 tähtää nollatulokseen. Kotkan kaupungin toimintakate on 302,8 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alijäämä ei kasvaisi. Vuosikate on 15,0 miljoonaa euroa, joka vastaa 73,9 % poistoista. Investointeja ensi vuonna suunnitellaan tehtäväksi 20,3 miljoonan euron edestä. Me mietimme kuinka voisimme kasvattaa tuloja. Seuraamme huolissaan maailmantalouden näkymiä ja työllisyyskehitystä. Tuskailemme hallituksen suorittamia valtionosuusleikkauksia, yritämme sopeuttaa […]
  Annika Aalto-Partanen
 • Mukavat kaupungit menestyvät marraskuu 13, 2015
  Kirjoitus on julkaistu Kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2015. Osallistuin keskiviikkona seutufoorumiin. Kutsussa tapahtumaa luonnehdittiin suurin piirtein seuraavasti: ”seutufoorumi kokoaa eteläisen Kymenlaakson poliittisen päätöksenteon ykköskaartin linjaamaan strategisia kysymyksiä ja arvioimaan mennyttä toimintaa.” Tilaisuus oli hyvä ja ajatuksia herättävä. Paikalle oli kutsuttu useita tunnettuja asiantuntijoita, kuten Osmo Soininvaara, Mikael Junger ja entinen suurlähettiläs ja nykyinen Aalto-yliopiston luennoitsija Bruce Oreck. […]
  Annika Aalto-Partanen
 • Tilinpäätöspuhe toukokuu 11, 2015
  Kaupungin talous on kääntynyt hienoiseen nousuun. Siitäkin huolimatta, että tulos saatiin aikaiseksi kiinteistöosakeyhtiön avulla, haluan suhtautua tulevaisuuteen positiivisesti. Vuoden 2014 valopilkkuja olivat Kotkan Energian ja HaminaKotka -sataman tekemä hyvä tulos. Taantuma kuitenkin näkyy ja idästä tulevan turismin osuus oli vähentynyt kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kotkalaisia omakotitalojen rakennuslupia haettiin puolet vähemmän kuin vuosi takaperin. Kaupunginvaltuuston […]
  Annika Aalto-Partanen
 • TTIP-vapaakauppasopimus – uhka vai mahdollisuus? huhtikuu 13, 2015
  Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus (TTIP) voi toteutuessaan lisätä sekä vientiä että tuontia. Tätä positiivista piristystä markkinoihin kukaan tuskin vastustaisi. Sopimus sellaisenaan pitää kuitenkin sisällään muutamia epävarmuustekijöitä, joita tässä haluamme nostaa esiin. Investointisuoja ja riitojenratkaisumekanismi (ISDS) Mielestämme sopimukseen ei tulisi sisällyttää investointisuojaa, jonka turvin yritys voisi haastaa valtion välimiesoikeuteen tapauksissa, joissa yritys katsoo valtion […]
  Annika Aalto-Partanen
 • Leena testamenttasi äänensä huhtikuu 10, 2015
  Annika Aalto-Partanen
 • Voit tavata minut viikolla 15 seuraavasti: huhtikuu 7, 2015
  Ti 7.4 klo 14.30 – 15.30 Heidi Hautalan kanssa, kahvila Aschan, Pasaati Ti 7.4 klo 16.00 – 18.00 Kotkan pääkirjasto, Einon kammari. Heidi Hautalan kanssa. Tilaisuudessa käydään vapaamuotoista keskustelua muun muassa Venäjän politiikasta ja ihmisoikeuskysymyksistä sekä TTIP-sopimusneuvotteluista. Ke 8.4. klo 11-13.00 Kouvolan kävelykatu Manski. Tervetuloa sopalle! La 11.4 klo 9- Karhulan torilla
  Annika Aalto-Partanen
 • Voit tavata minut viikolla 14 seuraavasti: huhtikuu 2, 2015
  lauantai 4.4 klo 8 – 9:00 Karhulan tori klo 11 – 14:00 Mikkelin tori klo 16 – 18:00 Valkeala, KaarnaSydän
  Annika Aalto-Partanen
 • Kiertotalous – Kaakkois-Suomen mahdollisuus maaliskuu 21, 2015
  Luovuudelle ja uudelle yrittäjyydelle olisi erinomaiset mahdollisuudet juuri nyt kun elämme taantuman ja työttömyyden kourissa. Sitran tekemän selvityksen mukaan kiertotalous-ajattelu voisi luoda Suomeen uusia liiketoimintamahdollisuuksia1,5–2,5 miljardin euron arvosta vuodessa. Saan työkseni päivittäin pohtia sitä miten materiaaleja saadaan paremmin kiertoon ja kuinka niistä tehdään uusia tuotteita. Aika paljon me vielä heitämme pois käyttökelpoista tavaraa ja aivan […]
  Annika Aalto-Partanen
 • Voit tavata minut viikolla 12 seuraavasti maaliskuu 16, 2015
  Vko 12 Ma 16.3. Kouvola Manski klo 11:30-13:00 ti 17.3. Kouvolan pääkirjastolla Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin paneeli klo 18:00- to 19.3. Kotkan kaupunginkirjasto tasa-arvopaneeli klo 18:00-20:00
  Annika Aalto-Partanen
 • Ylen vaaligalleria avattu – katso mitä vastasin maaliskuu 11, 2015
  Tutustu Ylen vaalikonevastauksiini sekä vaaligalleriaan tästä.
  Annika Aalto-Partanen